Home >Faculty >Course Directors
Course Directors

  Chairman Co-Chairman Scientific Committee Chair
       
  Run-Lin Gao, MD Martin B. Leon, MD Dayi Hu, MD
         
   
  Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
         
  Jilin Chen, MD Jiyan Chen, MD Shaoliang Chen,MD Junbo Ge, MD
         
         
  Yaling Han, MD Dejia Huang, MD Yong Huo, MD Guoliang Jia, MD
         
         
  Shiliang Jiang, MD Osamu Katoh, MD Yean-Leng Lim, MD,PhD Shuzheng Lu, MD
         
         
  Changsheng Ma, MD Jean Marco, MD Seung-Jung Park,
  MD, PhD
  Shigeru Saito, MD
         
         
  Patrick W. Serruys, MD,PhD Weifeng Shen, MD Gregg W. Stone, MD Takahiko Suzuki, MD
         
         
  Haichang Wang,MD YueJin Yang, MD Shu Zhang, MD Guoying Zhu, MD
         
         
  Honorary Co-Chairs of Organizing Committee
         
  Shengshou Hu, MD
  Yanfei Liu, MD
  Guoming Qi, MD
  Shengli Yang, MD
         
         
  Secretary General    
         
       
  Bo Xu, MBBS