Home >Faculty >Course Directors

Course Directors

       
Honorary Chairman      
       
     
Zhu Chen, MD      
       
Chairman Co-Chairman Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee
       
Run-Lin Gao, MD Martin B. Leon, MD Dayi Hu, MD Yong Huo, MD
 
Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
       
Jilin Chen, MD Jiyan Chen, MD Shaoliang Chen,MD Jean Fajadet, MD
       
       
Junbo Ge, MD Yaling Han, MD Dejia Huang, MD Guoliang Jia, MD
       
       
Shiliang Jiang, MD Osamu Katoh, MD Yean-Leng Lim, MD,PhD Shuzheng Lu, MD
       
       
Changsheng Ma, MD Jean Marco, MD Seung-Jung Park,
MD, PhD
Shubin Qiao, MD
       
       
Shigeru Saito, MD Patrick W. Serruys, MD,PhD Weifeng Shen, MD Gregg W. Stone, MD
       
       
Takahiko Suzuki, MD Haichang Wang,MD Weimin Wang, MD YueJin Yang, MD
       
       
   
Shu Zhang, MD Guoying Zhu, MD    
       
       
Honorary Co-Chairmen of Organizing Committee
       
Shengshou Hu, MD Yanfei Liu, MD Guoming Qi, MD Shengli Yang, MD
 
       
       
Secretary General    
       
     
Bo Xu, MBBS