Course Directors
 
Honorary Chairman Chairman Co-Chairman  
       
 
Shengshou Hu Run-Lin Gao Martin B. Leon  
       
Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Honorary Chairmen of Organizing Committee
       
Junbo Ge Yaling Han Changsheng Ma Keqin Rao
 
       
        Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
       
Jiyan Chen Mao Chen Shaoliang Chen Jean Fajadet
       
       
Yong Huo Shiliang Jiang Eisho Kyo Yean-Leng Lim, PhD
       
       
Shuzheng Lu Gary S. Mintz Seung-Jung Park Shubin Qiao
       
       
Shigeru Saito Patrick W. Serruys Gregg W. Stone Ling Tao
       
       
Etsuo Tsuchikane Haichang Wang Jian’an Wang Weimin Wang
       
       
William Wijns Yongjian Wu Yuejin Yang Bo Yu
       
 
Shu Zhang Zhe Zheng Yujie Zhou  
       
       
Secretary General      
       
     
Bo Xu