Course Directors
 
Honorary Chairman Chairman Co-Chairman  
       
 
Shengshou Hu Run-Lin Gao Martin B. Leon  
       
Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Honorary Chairmen of Organizing Committee  
       
 
Yaling Han Junbo Ge Keqin Rao  
 
       
        Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
       
Jiyan Chen Mao Chen Shaoliang Chen Yundai Chen
       
       
Jean Fajadet Guosheng Fu Yong Huo Shiliang Jiang
       
       
Eisho Kyo Yean-Leng Lim Shuzheng Lu Changsheng Ma
       
       
Gary S. Mintz Seung-Jung Park Shubin Qiao Shigeru Saito
       
       
Patrick W. Serruys Gregg W. Stone Ling Tao Etsuo Tsuchikane
       
       
Haichang Wang Jian’an Wang Weimin Wang William Wijns
       
Yongjian Wu Yuejin Yang Bo Yu Shu Zhang
       
 
Shuyang Zhang Zhe Zheng Yujie Zhou  
       
Secretary General      
       
     
Bo Xu      
       

Copyright©2000-2021 China Interventional Therapeutics (CIT) All Rights Reserved
Email: cit2021@citmd.com
京ICP备16025898号-1